انتخاب واحد تکميلي ترم 992

زمان بندي انتخاب واحد تکميلي نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1399

کد خبر: 20040 تاریخ انتشار: 1399/11/20 21:03:52
نمایش: 427
اخبار
شروع انتخاب واحد تکميلي از ۱ اسفند بر اساس زمان بندي هاي استاني.
🔹دانشجوياني که در مرحله اول موفق به انتخاب واحد نشدند، ميتوانند طبق اين برنامه زمان بندي تکميلي، اقدام به انتخاب واحد کنند و ساير دانشجويان هم ميتوانند ويرايش داشته باشند.

افزودن دیدگاه