رئیس امور اداریمهدی آقاخانی
رئیس امور اداری آموزشکده سما واحد شهرکرد
ایمیل :m54.aghakhani@gmail.com
تلفن : 03833361056

سوابق شغلی
  • رئیس امور اداری آموزشکده سما شهرکرد
  • عضو شورای نظارت و هماهنگی سما استان چهارمحال و بختیاری
  • دبیر کمیته انتصابات سمای استان چهارمحال و بختیاری
  • عضو گروه نظارت و ارزیابی سمای استان چهارمحال و بختیاری