تماس با ما

آدرس: شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد شهرکرد.
کدپستی: 8813733395
صندوق پستی: 796
تلفنهای تماس:
 دانلود فایل PDF شماره تلفنها.