ریاست آموزشکده

       
نام  و نام خانوادگی : سید علی آل علی   
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی حسابداری    
سمت : ریاست آموزشکده سما شهرکرد و عضو هیئت علمی سما
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مهمترین فعالیتهای ایشان 

- حسابرس شرکتهای خصوصی و عمومی                                       

- کارشناس رسمی دادگستری

- کارشناس ارزیاب طرحهای فنی و توجیهی

- مدرس دانشگاههای پیام نور, علمی کاربردی, دانشگاه آزاد

- رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد

- عضو شورای عالی نظارت و هماهنگی 
Senior Manager Of SAMA College
       
Name: Seyed Ali Aleali

Degree: Doctor of Accounting

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------
Doctor Ali Aleali most important roles and activities

- Auditor of public and private companies

- official court expert

- Expert Evaluation of Technical and Justification Plans

- Lecturer of Payam Noor Universities, Applied Science, Azad University

- President of Azad University Young Researchers Club

- Member of the Supreme Council of Supervision and Coordination