ریاست دانشکده

       
ریاست دانشکده: مهدی جهانگیری
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مکانیک
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------